Opłaty

 

OPŁATY od 01.01.2021 r.

  1. Opłatę za jedną godzinę świadczenia do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku, nalicza się w wysokości ustalonej w uchwale Nr XXVIII/291/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopad 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych, dla których Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym i wynosi 2,00 zł.
  2. Opłata dodatkowa za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie, o której mowa w pkt 1 wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę wydłużonego pobytu dziecka w żłobku.
  3. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 7,00 zł i będzie waloryzowana co roku w zależności od wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.
  4. Opłatę określoną w pkt 1 obniża się o 20% na drugie dziecko będące rodzeństwem dziecka uczęszczającego do tego samego żłobka. 
  5. Opłatę, o której mowa pkt. 1 obniża się o 50% na każde dziecko z rodziny, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia, bądź w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
  6. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 można obniżyć na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ) o 50% od dziecka z rodziny znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji materialnej ( dochód na członka rodziny nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego warunkującego prawo do zasiłku rodzinnego i świadczeń rodzinnych ) na podstawie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej.
  7. Numer konta:                                                                                                       40  1160  2202  0000  0004  9608  7475