Dla rodziców

 

ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ OD 01.01.2021 r.

Proszę o zapoznanie się z Uchwałą nr XXXVIII/291/2020  Rady Miejskiej miasta Wałbrzycha z dnia 26.11.2020 r w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych.

Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 7,00 zł. i będzie waloryzowana co       roku w zależności od wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych        ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

          http://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/33192/uchwala-nr-xxviii-291-20 

 

 

  

Do pobrania:

Rodzice którzy chcą zapisać dziecko do Zespołu Żłobków Nr 2 muszą wypełnić kartę przyjęć oraz oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko:

Dokumenty dla rodziców których dziecko zostało przyjęte do Zespołu Żłobków Nr 2: 

Pierwszeństwo w naborze będą miały dzieci, których rodzeństwo uczęszcza obecnie do żłobka, dzieci osób samotnie wychowujących (oświadczenie), rodziny objęte PROGRAMEM: WAŁBRZYSKA KARTA RODZINA 3 PLUS (dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej) rodzice/prawni opiekunowie pracujący lub studiujący w trybie dziennym.