24 stycznia 2022, poniedziałek


Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3

3 STYCZNIA 2022 BY MAGDALENA KUBOSZEK

Uwaga Rodzice – Dane trzeba przekazać do 14 stycznia. Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna – wprowadza ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. MRiPS przypomina, że wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania będzie można złożyć dopiero od 1 kwietnia 2022 r. Wsparcie otrzymają: dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie; dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym; dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia. Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Aby otrzymać wsparcie już teraz należy przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto, rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Rodzic jest zobowiązany do podania także adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania. Dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, który będzie zobowiązany do obniżenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Wnioski można składać on line do ZUS Oświadczenia z rozszerzonymi danymi o Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – żłobku, są do pobrania w placówce. Ilona Kiełbasińska – dyrektor